INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů (dále také „ZOOU“), které se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany:

Kampa Park spol. s r.o.

IČO: 62911163

se sídlem: Bolebořská 677/8, 184 00 Praha 8

vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 35006

adresa na doručování: Malostranské náměstí 5/28, 110 00 Praha 1

 

Cihelna Entertainment Complex s.r.o.

IČO: 26708582

Se sídlem: Malostranské náměstí 5/28, 110 00 Praha 1

Vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 88768

adresa na doručování: Malostranské náměstí 5/28, 110 00 Praha 1

 

jakožto správci osobních údajů

(dále jako „správci“ nebo „společnosti“)

 

Vám tímto poskytujeme níže uvedené shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnosti zpracovávají pouze osobní údaje, které získaly v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje společnosti shromažďují a zpracovávají pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, a následně tři roky po jeho skončení, po dobu, po kterou udělení souhlasu trvá, a následně tři roky po jeho ukončení. Zpracováváme tak údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se zejména o vyplnění formulářů na našich webových stránkách, uvedením údajů v rámci věrnostního programu MTD, uzavřením smlouvy, ať již v písemné či ústní podobě.

 

Účel:

 • Marketingové účely na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6. odst. 1 písm. a) GDPR
 • Plnění práv a povinností v rámci věrnostního programu MTD, pokud jste jeho členem, včetně zasílání nabídek spolupracujících subjektů
 • Plnění smlouvy a poskytování služeb
 • Oprávněné zájmy správců včetně zasílání nabídek spolupracujících subjektů

Rozsah:

Společnosti získávají osobní údaje pouze od Vás jako subjektu údajů, a to buď na základě Vámi uděleného souhlasu a/nebo v rámci uzavírání smlouvy a/nebo v rámci věrnostního programu MTD, v rámci jednání o uzavření smluv, a/nebo vyplněním formulářů na webových stránkách, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, bydliště/místo podnikání, datum narození, telefonní a/nebo e-mailové spojení, pohlaví, národnost, informace o tom, zda-li máte či nemáte děti, informace o Vašich zájmech

Společnosti zpracovávají osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je správci technicky a organizačně zabezpečena v souladu s právními předpisy. Stejné zabezpečení vyžadují společnosti i od zpracovatelů osobních údajů, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvou a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Společnosti informují, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Vaše osobní údaje nemáme v plánu předávat do zahraničí.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

 • Je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
 • Je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností
 • Je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů
 • Jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas

Pokud nám udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to elektronicky na e-mail: marie@kampagroup.com. Do předmětu e-mailu je třeba uvést „odvolání souhlasu“. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

Jako subjekt údajů poskytující osobní údaje máte následující práva:

 • Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument)
 • Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správců. Jste oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Společnosti poskytnou sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklad nezbytné na poskytnutí takové informace.
 • Právo na opravu osobních údajů nesprávných či neúplných údajů. Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených čl. 18 GDPR, kdy máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

·        Právo na výmaz osobních údajů Vašich osobních údajů, především pokud a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování, b) jste dovolali svůj souhlas k jejich zpracování, c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; d) byly zpracovány nezákonně; nebo e) musejí být vymazány podle právních předpisů

·        Právo na přenositelnost údajů Vašich osobních údajů, a to za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

·        Právo podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely a) přímého marketingu nebo b) pro účely našich oprávněných zájmů. V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

·        Právo podat stížnost u dozorového úřadu – pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete u nás jako u správců uplatnit kontaktováním kteréhokoliv ze správců písemně na e-mail: marie@kampagroup.com nebo písemně na výše uvedené doručovací adresy.